Romana English French

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale

Prezentare Școala doctorală

ICFI
10.11.2015

ŞCOALA DOCTORALĂ

„ŞTIINŢE UMANISTE, POLITICE ŞI ALE COMUNICĂRII”

SECŢIA FILOLOGIE

În Universitatea Liberă Internaţională din Moldova generaţia actuală de cercetători îşi asumă sarcina de a apăra respectul pentru valoare şi pentru adevărul istoric, cultivarea prioritară a culturii naţionale cu o deschidere permanentă spre universal, acribie în tratarea materialului documentar, spirit critic, inventivitate şi deschidere spre inovaţia teoretică şi metodologică.

Înfiinţată în septembrie 2015 în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1007 din10.12.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26.12.2014, nr.386-396, art.1101), Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) şi de funcţionare a şcolii doctorale în cadrul ULIM, adoptat la Şedinţa Lărgită a Senatului şi Adunării Generale a cadrelor didactice şi studenţilor ULIM, din 29 aprilie 2015, Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul III, doctorat, aprobată la Şedinţa Senatului ULIM din 28 octombrie 2015, „Şcoala doctorală Ştiinţe umaniste, politice şi ale comunicării”, secţia Filologie, funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi oferă o calificare universitară superioară, finalizată prin titlul de doctor în domeniul ştiinţelor umaniste, specializarea Filologie. Ca structură instituţională, „Şcoala doctorală Ştiinţe umaniste, politice şi ale comunicării”, secţia Filologie, reuneşte pe toţi profesorii conducători de doctorat din Facultatea de Litere, profesorii asociaţi şi pe toţi doctoranzii aflaţi în stadii diferite de pregătire. „Şcoala Doctorală de Studii Filologice” funcţionează cu două module de studiu (lingvistic şi literar), în următoarele subdomenii de cercetare:

621.05. Semiotică; semantică; pragmatică;
621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba franceză, limba engleză, limba germană);
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată;
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică;
621.07. Glotodidactică;
622.02. Literatură universală şi comparată;
622.01. Literatură română.

Durata studiilor doctorale la zi este de trei ani, a celor cu frecvență redusă - de patru ani. Primul an este rezervat unui stagiu comun de studii doctorale avansate, în cadrul căruia doctoranzilor le este oferit un program de cursuri şi seminarii de nivel superior. Anul al doilea şi al treilea este dedicat cercetării ştiinţifice individuale a doctorandului, sub îndrumarea directă a conducătorului de doctorat desemnat, cuprinde activităţi de cercetare specifice (documentare, redactare de referate, participare la întruniri științifice etc.) şi se finalizează prin elaborarea, redactarea şi prezentarea tezei finale.

În conformitate cu exigenţele academice, membrii Şcolii Doctorale – profesori şi doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma instituțională supremă de consacrare profesională, ceea ce exclude veleitarismul şi orice altă formă de impostură. În consecinţă, singurele criterii de evaluare, promovare şi ierarhizare în cadrul Şcolii noastre vor fi valoarea personală, seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică, solidaritatea colegială şi spiritul de angajare într-un proiect care ne este comun.