Romana English French

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale

Prezentare ICFI

Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI, ULIM), de la fondarea sa în 2006, a transformat deschiderea spre lume, spre limbi şi culturi într-o axă prioritară a politicii sale de cercetare.

Diversitatea lingvo-culturală constituie o provocare în condiţiile mondializării pentru gândirea umană (Unitate ↔ Pluralitate), o provocare a socializării umane (Eu ↔ Celălalt) şi o miză pentru cultură toto genere (identitate ↔ non identitate/diversitate). Modul de a exista nu mai concepe Lumea ca pe un univers, ci preponderent și mai degrabă ca pe un plurivers, o lume a (con)sensului relaţional, a dia-logosului şi acţiunii comunicaţionale.

Fenomene polimorfe şi polifuncţionale - multilingvismul/plurilingvismul, contrastivitatea epistemologică și comunicarea interculturală pune în valoare limba-cultură drept indiciu al evoluţiei și dezvoltării civilizaţionale şi constituie o matrice a mai multor domenii de cercetare: antropologie, psihologie, politologie, sociologie, filosofie a limbajului, lingvistică, ştiinţe ale comunicării ş.a., în spatele cărora se (re)găsesc doctrine, ipoteze, uneori soluţii, și, de cele mai multe ori, noi provocări de cercetare.

În virtutea extinderii epistemologice şi a caracterului interdisciplinar al cercetărilor comparate şi contrastive din domeniul filologiei romano-germanice (Profilul Studii contrastive în filologia romano-germanică), precum şi a schimbării paradigmei de cunoaştere în epoca proceselor de integrare europeană şi de mondializare, s-a impus o nouă formulare a Profilului instituțional de cercetare (aprobată prin decizia Senatului ULIM din 16.04.2014, proces verbal nr. 7)

Astfel, specificul Profilului ştiinţific Multilingvism, Contrastivitate şi Comunicare Interculturală, comportă un caracter euristic complex al abordării filologice, centrate în jurul conceptelor de transdisciplinaritate şi interculturalitate, orientat spre dezvoltarea gândirii filologice în contextul noilor teorii filosofice, lingvistice şi socioculturale. Or, o revanşă epistemologică a lingvo-culturalităţii, a dia-logos-ului culturilor se impune în intenţia de a (re)configura o dialectică judicioasă a triadei fenomenale: om-cultură-societate susținută de o complementaritate politropă a interfeţei dinamice real-raţional-relaţional și ancorată în dimensiunile de ființă-spaţiu-timp, substituind, într-o Societate-lume, paradigma dualistă a opoziţiei fragmentare, reducţioniste, disjonctive, printr-o paradigmă complexă, deschisă şi conjunctivă.

Director: Victor UNTILA, conf. univ., dr., cerc. şt. principal

Consiliul administrativ al ICFI are următoarea componenţă:

  • Elena Prus prof. univ., dr. hab., cerc. şt. principal;
  • Ion Manoli, prof. univ., dr. hab., cerc. şt. principal;
  • Victor Untilă, conf. univ., dr., cerc. şt. principal;
  • Carolina Dodu-Savca, conf. univ., dr., cerc. şt. principal;
  • Marius Chiriță, master, lector univ., secretar științific.

Direcţiile de cercetare ale ICFI :

  • Lingvistică şi Glotodidactică – coordonator Ion Manoli, prof. univ., dr. hab., cerc. şt. principal;
  • Literatură şi Interculturalitate – coordonator Carolina Dodu-Savca, conf. univ., dr., cerc. şt. principal;
  • Traductologie și terminologie - coordonator - Victor Untilă, conf. univ., dr., cerc. şt. principal;
  • Studiul artelor și culturologie Comunicare – coordonator Elena Prus prof. univ., dr. hab., cerc. şt. principal.